Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem rodičům lyžařského kurzu, za ...

..čti více

 Lyžařský kurz

Fotky z lyžařského kurzu budou každý večer umístěny do ...

..čti více

 Den Země.

Oslava Dne Země pro děti a rodiče proběhne dne 24.4. na zahradě ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Zápis


Zápis k prázdninovému provozu v termínu 2.7. - 20.7.2018


Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 zajišťuje prázdninový provoz od 2.7. do 20.7.2018.

Přihláška k prázdninovému provozu a další dokumentace bude ke stažení na www.dekanka.cz (v sekci zápis), k vyzvednutí v kmenové mateřské škole dítěte nebo po telefonické domluvě je možné dokumentaci vyzvednout přímo v MŠ Na Děkance (tel: 224920679, 731465808).

Dne 18.4. a 25.4. 2018 od 13:00 do 17:00 proběhne zápis dětí k prázdninovému provozu v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 165 odst. 2 písm. b).

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce v prázdninovém provozu
do Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2

1) Dítě je přijato ve školním roce 2017/2018 k docházce do mateřské školy v městské části Praha 2.
2) Žádost o přijetí je podána v termínu řádného zápisu k prázdninovému provozu do Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2.
3) Zákonný zástupce uhradí veškeré platby za prázdninový provoz v daném termínu (do 11.5.2018).

Rodiče u zápisu odevzdají:
1) Žádost o přijetí k prázdninovému provozu, potvrzenou kmenovou MŠ.
2) Originál evidenčního listu s aktuálním potvrzením od lékaře.
V případě podání žádostí na více MŠ (MŠ Slovenská, MŠ Španělská), postačí předložit jeden originál EL s lékařským potvrzením, na zbylé MŠ bude odevzdána kopie s potvrzením ředitelky, u které je uložen originál.
3) Přihlášku ke stravování.

Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu bude zveřejněno od 16.5.2018 na www.dekanka.cz, nebo přímo na vstupních dveřích do MŠ Na Děkance. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat kromě zákonných zástupců ještě další osoba, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce při zápisu a obdrží formulář ke zmocnění. Tento formulář předá učitelce v kmenové třídě v den nástupu dítěte do MŠ.

V případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží zákonný zástupce kopii individuálního vzdělávacího plánu z kmenové MŠ a kopii Doporučení k integraci.

• Provozní doba 6:30 – 17:00 hodin.
• Školné 560,- Kč.
• Stravné 35,- Kč, 38,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.
• Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.
Školné i stravné bude uhrazeno v hotovosti v den zápisu v kanceláři hospodářky školy nebo bude platba připsána na účet MŠ nejpozději do 11.5.2018.
Informace k placení obdrží zákonný zástupce při zápisu.
• Omluvy z docházky – denně do 7:30 hod. na tel. 731465808 (možno i SMS), nebo na e-mail msnadekance@seznam.cz, případně v sešitě omluv v přízemí ve vestibulu školy.
• Při nástupu najdete informaci o rozdělení dětí do tříd na prosklených dveřích ve vstupním vestibulu.
Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.
• Dětem dejte pohodlné převlečení do třídy, jiné na pobyt venku (za příznivého počasí chodíme na zahradu i v odpoledních hodinách). Na pobyt venku je nutná pokrývka hlavy, pitný režim zajištěn.

Dokumenty ke stažení :
Žádost o přijetí k docházce v prázdninovém provozu
Evidenční list
Vyjádření lékaře
Přihláška ke stravováníZápis na školní rok 2018/2019


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2


Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.

Důležité informace

 • Vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Přihlášky ke stravování a Evidenční list (na zadní straně potvrzený od dětského lékaře) odevzdávejte zpět do mateřské školy ve dnech 9.5. a 10.5.2018 od 13:00 do 17:00 hod. v ředitelně školy.

 • Při odevzdávání dokumentů bude třeba doložit místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodě městské části Praha 2, nezapomeňte tedy vzít s sebou doklad, kterým prokážete tuto skutečnost a rodný list dítěte.


 • Dny otevřených dveří neurčujeme, návštěva MŠ je možná kdykoliv v době provozu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou nebo její zástupkyní.

  Dokumentace, kterou je třeba předložit při zápisu, je ke stažení níže nebo k vyzvednutí přímo v MŠ Na Děkance v době provozu ve vstupním vestibulu vpravo za dřevěným plůtkem.


  Informace o povinném předškolním vzdělávání


  Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
  - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

  Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
  Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
  • individuální vzdělávání dítěte
  Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy.
  Povinnost zákonného zástupce:
  - přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),
  - oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),
  - zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem
  školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
  plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

  Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

  Dokumenty ke stažení :
  Žádost o přijetí
  Přihláška ke stravování
  Evidenční list a vyjádření lékaře
  Oznámení o individuálním vzdělávání


  Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace