Aktuální opatření k ...

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je od 10.9.2020 ...

..čti více

 Informace k třídním ...

Vážení rodiče, v době konání třídních schůzek dne ...

..čti více

 EVVO

Dobrý den, zdravím všechny v novém školním roce. Jsme moc ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Zápis na školní rok 2020/2021


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2:

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí od školního roku 2020/2021

1138 0955 2001
1029 0154 0169
0719 0498 0437
1471 0231 0482
0775 0927 0641
1170 0686 1287
0470 0723 1298
1874 0769 0633
1392 2021 1191
0023 0921 0790
0463 0948 0675
1093 1455 1551
1884 1397 1885
0361 0998 0556
0803 1950 1105
0182 1382 1683
0154 0836 0869
0171 1719 1075
1171 1202 1287
0901 1201 1317
0902 0819  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, písemné odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor školství, Jungmannova 29, 111 21, Praha 1 do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to prostřednictvím výše uvedené mateřské školy.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou do vlastních rukou.

 

Monika Biemannová                                                                Datum zveřejnění: 20.5.2020 ředitelka školy


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1) Pokud dítě k nám do mateřské školy nenastoupí z důvodu duplicitního přijetí na jinou mateřskou školu, je NUTNÉ v naší mateřské škole podepsat ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI, ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí ve vstupním vestibulu MŠ.
Pokud by se tak nestalo, bude dítě z naší strany posuzováno dále jako přijaté a zbytečně bude blokováno místo dalším zájemcům. Neodhlášeným dětem by navíc od září byly účtovány poplatky za mateřskou školu a to do doby, než bude dítě z docházky řádně odhlášeno.
Formulář ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI vhazujte do naší poštovní schránky nejpozději do 29.5.2020.

2) Přijímací řízení bude řádně ukončeno až po osobním předání originálů všech dokumentů a podepsání další nezbytné dokumentace!!! Dostavte se prosím v některých z těchto termínů:
15. – 18.6., 24.6. nebo 25.6.2020 v době od 9:30 do 12:30 nebo od 13:30 do 15:30 hod.
Dokumentace, kterou bude ještě třeba vyplnit a podepsat viz. ke stažení níže nebo k vyzvednutí ve vstupním vestibulu MŠ. K nahlédnutí je třeba předložit též rodný list dítěte.
Dokumentace ke stažení:
GDPR
Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí
Písemná dohoda mateřské školy se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy

3) Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 27.8.2020 od 16:00 v mateřské škole. Po skončení schůzky bude možná prohlídka prostor školky. Na schůzku se dostaví také paní učitelky, které budou mít nově nastoupené děti ve třídě.

 

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel: 731465808, 224920679 nebo na dekanka@dekanka.cz.


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.


Dokumenty ke stažení :
Žádost o přijetí
Přihláška ke stravování
Evidenční list a vyjádření lékaře
Oznámení o individuálním vzdělávání


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace