Informativní schůzka

Dne 20.6.2018 se uskuteční od 17:00 hod. informativní schůzka pro ...

..čti více

 Škola v přírodě

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku.

..čti více

 Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem rodičům lyžařského kurzu, za ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Zápis


Zápis k prázdninovému provozu v termínu 2.7. - 20.7.2018SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE V TERMÍNU OD 2.7. DO 20.7.2018:
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P025
P026
P027
P028
P029
P030
P031
P032
P033
P034
P035
P036
P037
P038
P039
P040
P041
P042
P043
P044
P045
P046
P047
P048
P049
P050
P051
P053
P054
P055
P056
P057
P058
P059
P060
P061
P063
P064
P065
P066
P067
P068
P069
P070
P071
P072
P073
P074
P075
P076
P077
P078
P079
 


• Provozní doba 6:30 – 17:00 hodin.
• Školné 560,- Kč.
• Stravné 35,- Kč, 38,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.
• Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.
Školné i stravné bude uhrazeno v hotovosti v den zápisu v kanceláři hospodářky školy nebo bude platba připsána na účet MŠ nejpozději do 11.5.2018.
Informace k placení obdrží zákonný zástupce při zápisu.
• Omluvy z docházky – denně do 7:30 hod. na tel. 731465808 (možno i SMS), nebo na e-mail msnadekance@seznam.cz, případně v sešitě omluv v přízemí ve vestibulu školy.
• Při nástupu najdete informaci o rozdělení dětí do tříd na prosklených dveřích ve vstupním vestibulu.
Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.
• Dětem dejte pohodlné převlečení do třídy, jiné na pobyt venku (za příznivého počasí chodíme na zahradu i v odpoledních hodinách). Na pobyt venku je nutná pokrývka hlavy, pitný režim zajištěn.
Zápis na školní rok 2018/2019


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2


Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2:

Seznam registračních čísel přijatých dětí od školního roku 2018/2019:

01/18
03/18
04/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18
41/18
42/18
43/18
44/18
45/18
46/18
47/18
48/18
49/18
50/18
52/18
53/18
54/18
55/18
56/18
57/18
58/18
59/18
67/18
68/18
70/18
71/18

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou do vlastních rukou.

Pokud bude dítě přijato, ale zákonný zástupce se dodatečně rozhodne, že dítě k docházce do Mateřské školy Na Děkance 2, Praha 2 nenastoupí, prosíme o včasné oznámení této skutečnosti. Nebude tím zbytečně blokováno místo pro další zájemce. Děkujeme.

Dokumenty ke stažení :
Žádost o přijetí
Přihláška ke stravování
Evidenční list a vyjádření lékaře
Oznámení o individuálním vzdělávání


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace