Škola v přírodě

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku.

..čti více

 Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem rodičům lyžařského kurzu, za ...

..čti více

 Lyžařský kurz

Fotky z lyžařského kurzu budou každý večer umístěny do ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Zápis


Zápis k prázdninovému provozu v termínu 2.7. - 20.7.2018SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE V TERMÍNU OD 2.7. DO 20.7.2018:
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P025
P026
P027
P028
P029
P030
P031
P032
P033
P034
P035
P036
P037
P038
P039
P040
P041
P042
P043
P044
P045
P046
P047
P048
P049
P050
P051
P053
P054
P055
P056
P057
P058
P059
P060
P061
P063
P064
P065
P066
P067
P068
P069
P070
P071
P072
P073
P074
P075
P076
P077
P078
P079
 


• Provozní doba 6:30 – 17:00 hodin.
• Školné 560,- Kč.
• Stravné 35,- Kč, 38,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.
• Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.
Školné i stravné bude uhrazeno v hotovosti v den zápisu v kanceláři hospodářky školy nebo bude platba připsána na účet MŠ nejpozději do 11.5.2018.
Informace k placení obdrží zákonný zástupce při zápisu.
• Omluvy z docházky – denně do 7:30 hod. na tel. 731465808 (možno i SMS), nebo na e-mail msnadekance@seznam.cz, případně v sešitě omluv v přízemí ve vestibulu školy.
• Při nástupu najdete informaci o rozdělení dětí do tříd na prosklených dveřích ve vstupním vestibulu.
Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.
• Dětem dejte pohodlné převlečení do třídy, jiné na pobyt venku (za příznivého počasí chodíme na zahradu i v odpoledních hodinách). Na pobyt venku je nutná pokrývka hlavy, pitný režim zajištěn.
Zápis na školní rok 2018/2019


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2


Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.

Důležité informace

 • Vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Přihlášky ke stravování a Evidenční list (na zadní straně potvrzený od dětského lékaře) odevzdávejte zpět do mateřské školy ve dnech 9.5. a 10.5.2018 od 13:00 do 17:00 hod. v ředitelně školy.

 • Při odevzdávání dokumentů bude třeba doložit místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodě městské části Praha 2, nezapomeňte tedy vzít s sebou doklad, kterým prokážete tuto skutečnost a rodný list dítěte.


 • Dny otevřených dveří neurčujeme, návštěva MŠ je možná kdykoliv v době provozu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou nebo její zástupkyní.

  Dokumentace, kterou je třeba předložit při zápisu, je ke stažení níže nebo k vyzvednutí přímo v MŠ Na Děkance v době provozu ve vstupním vestibulu vpravo za dřevěným plůtkem.


  Informace o povinném předškolním vzdělávání


  Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
  - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

  Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
  Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
  • individuální vzdělávání dítěte
  Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy.
  Povinnost zákonného zástupce:
  - přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),
  - oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),
  - zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem
  školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
  plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

  Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

  Dokumenty ke stažení :
  Žádost o přijetí
  Přihláška ke stravování
  Evidenční list a vyjádření lékaře
  Oznámení o individuálním vzdělávání


  Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace