Vřesník den poslední

Zprostředkovaně posílame zprávu. Užili jsme si i poslední den ...

..čti více

 FOTBAL

Dnes ve čtvrtek 15.6 2017 se koná poslední fotbal v tomto ...

..čti více

 vresnik utery

Dnešek byl ve znamení rostlinek,našli jsme i pár ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Zápis


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2:

Seznam registračních čísel přijatých dětí od školního roku 2017/2018:

043      005      040
034      050      049
047      036      031
004      008      051
018      009      011
015      029      033
038      045      016
001      046      013
028      035      032
012      042      027
041      048
024      022
030      025

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou do vlastních rukou.

Pokud bude dítě přijato, ale zákonný zástupce se dodatečně rozhodne, že dítě k docházce do Mateřské školy Na Děkance 2, Praha 2 nenastoupí, prosíme o včasné oznámení této skutečnosti. Nebude tím zbytečně blokováno místo pro další zájemce. Děkujeme.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2


Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:
1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2
2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.
3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku a jehož sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i v následujícím školním roce.
4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.
5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu mimo školský obvod městské části Praha 2, jehož zákonný zástupce požaduje přijetí dítěte do speciální třídy MŠ Na Děkance.

V Praze dne 21.3.201              Monika Biemannová, ředitelka školy

Informace o povinném předškolním vzdělávání


Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
• individuální vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy.
Povinnost zákonného zástupce:
- přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),
- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),
- zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

• vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem
školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Dokumenty ke stažení :
Žádost o přijetí
Přihláška ke stravování
Evidenční list
Vyjádření lékaře
Oznámení o individuálním vzdělávání


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace