Schůzka EKOTÝMU

První schůzka ekotýmu se uskuteční, 2.10. sraz ve třídě ...

..čti více

 Třídní schůzky

Třídní schůzky v jednotlivých třídách proběhnou dne ...

..čti více

 Akce v měsíci červnu

03.6. oslava Dne dětí- dopolední soutěže na školní zahradě, ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808


Identifikace zpracovatele - Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů - JUDr. Irena Princová

Kontaktní údaje na pověřence - e-mail: dpo@praha2.cz, tel.: 601030988


Informace o zpracovávání osobních údajů

Organizace: Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Adresa : Na Děkance 130/2, Praha 2, 128 00

IČ: 60461101

ID datové schránky: 8uwtgb8

je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních přepisů.

Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 je příspěvková organizace zřízená městskou částí Praha 2, která vykonává činnost mateřské školy a zařízení školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  JUDr. Irena Princová

                                                                           dpo@praha2.cz

                                                                            tel: 601 030 988

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě dalších právních předpisů k zajištění výkonu hlavní činnosti organizace.

Účel zpracování: vedení dokumentace školy

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresné, jiné údaje, nezbytné zdravotní údaje

Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci, zmocněnci, zaměstnanci

Kategorie příjemců osobních údajů: orgány veřejné správy, MČ Praha 2, účetní a mzdová firma, MŠMT

Doba zpracování: po dobu předškolního vzdělávání dítěte na škole, dále po dobu nezbytně nutnou, kterou vyžadují právní předpisy

V rámci zpracování má subjekt údajů právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Telefon: + 420 234 665 111 (Ústředna)

Fax: + 420 234 665 444

e-mail: posta@ouuo.cz

datová schránka: gkbaa2n

Podání žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů

Mateřská škola přijímá žádosti v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

 • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • Ověření totožnosti při osobním podání žádosti
 • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě osobních údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Dokumenty ke stažení :

Odvolání souhlasuDesing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace