Nevyčerpané poplatky za ...

Děti, které končí docházku do mateřské školy - částku 420,- ...

..čti více

 Školné březen - červen ...

Vážení rodiče,nejprve rekapitulace výše poplatků: březen - ...

..čti více

 Organizační zajištění ...

Organizační zajištění provozu mateřské školy ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808


26.05.2020

Nevyčerpané poplatky za mimoškolní aktivity

Děti, které končí docházku do mateřské školy - částku 420,- Kč (za 3 měsíce) si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně v MŠ po předchozí telefonické domluvě s paní Budilovou (tel: 731465808 nebo 224920834). Děti, které pokračují v docházce v dalším školním roce - částku 420,- Kč převedeme na 1. pololetí školního roku 2020/2021. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat ekonomku školy paní Budilovou.14.05.2020

Školné březen - červen 2020

Vážení rodiče,nejprve rekapitulace výše poplatků: březen - 400,- Kč, duben - 0,- Kč, květen 210,- Kč, červen - 0,- Kč (předplaceno). Děti, které pokračují v docházce v příštím školním roce a nemají nedoplatky - bude převedeno do příštího školního roku. Děti, které pokračují v docházce v příštím školním roce a mají nedoplatky - rodiče budou kontaktováni hospodářkou školy. Děti, které v tomto školním roce končí docházku v naší mateřské škole - vyúčtování bude zasláno na účet zák.zást. do 30.8.2020. Dětem, které od 25.5.2020 do 30.6.2020 nebudou navštěvovat mateřskou školu nebude školné za květen účtováno. V případě dotazů se neváhejte na mne obrátit. Lenka Hájková, hospodářka školy tel: 224920834 nebo 73146580814.05.2020

Organizační zajištění provozu mateřské školy

Organizační zajištění provozu mateřské školy v souladu s metodickým doporučením MŠMT, organizačními, technickými a personálními možnostmi MŠ Na Děkance

Tato opatření jsou platná od 25.5.2020 do 30.6.2020.

Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 274 ze dne 11.5.2020 bude provoz mateřských škol probíhat do 30.6.2020 v omezeném režimu.

PROVOZNÍ DOBA7:30 – 16:30

Příchod dětí do MŠ:

Zákonný zástupce předá dítě do mateřské školy v době od 7:30 do 9:00 hod. v přízemí budovy u skleněných dveří zaměstnanci školy. Je třeba počítat s tím, že tento proces může zabrat delší časový prostor. Pedagogický dozor zajistí převlečení dítěte, umytí a dezinfekci rukou a předá jej do třídy.

Pro zajištění bezpečného odstupu při čekání (2m) před budovou MŠ a ve vstupním vestibulu, budou v těchto místech umístěny barevné kužely, kterými bude tento odstup vyznačen. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ (vstupní vestibul) pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

 

Odchod dětí z MŠ:

Děti je možné vyzvednout opět u skleněných dveří. Po obědě od 13:00 do 13:30 hod., odpoledne od 15:30 hod. Pedagogický dozor zajistí převlečení dítěte a předá jej zákonnému zástupci. V případě znečištěného oblečení, bude rodičům předáno při vyzvednutí dítěte. Prosíme o respektování výše uvedených časů příchodů a vyzvedávání dětí!!!

 

Při prvním příchodu do MŠ:

Zákonný zástupce podepíše „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, ke stažení ZDE a „Potvrzení o seznámení s organizačním zajištěním provozu MŠ Na Děkance“, ke stažení ZDE nebo si tyto dokumenty můžete vyzvednout do 25.5. ve vstupním vestibulu MŠ a to každý den od 9:00 do 13:00. Pro urychlení prvního příchodu dětí do MŠ je vhodné mít oba dokumenty již připravené, podepsané a pouze je předat pracovníkovi školy současně při předání dítěte.

Bez těchto dokumentů nebude přítomnost dítěte v mateřské škole možná.

 

Každý den před převzetím dítěte do MŠ mu bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Při naměřené hodnotě 37,0°C – 37,2°C bude dítě přijato a po 30 minutách bude provedeno kontrolní měření. Pokud teplota neklesne pod hranici 37°C nebo se zvýší, budou zákonní zástupci vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte.

Žádáme rodiče, aby důsledně sledovali změny zdravotního stavu svých dětí

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak třeba umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Pro návrat dítěte do kolektivu je třeba doložit potvrzení od lékaře.Totéž platí pro případ výskytu výše uvedených příznaků u zaměstnance školy.

Z tohoto důvodu zajistí zákonný zástupce minimálně jednu čistou podepsanou roušku, kterou bude mít dítě uloženou ve své šatní skříňce.

Při změně zdravotního stavu dítěte o tom zákonný zástupce neprodleně informuje mateřskou školu.

 

Stravování je zajištěno běžným způsobem s ohledem na zvýšená hygienická opatření.

 

Veškeré prostory MŠ budou denně v souladu s metodickým pokynem MŠMT dezinfikovány.

 

Děti budou docházet do stále stejné třídy a stejného kolektivu, přičemž třída ani kolektiv nemusí být totožný s původní třídou a kolektivem před uzavřením MŠ. Opatření jsou nastavena tak, aby se minimalizovalo setkávání většího počtu dětí, byly zajištěny oddělené prostory pro jednotlivé skupiny dětí nebo se budou intervalově střídat. To platí pro pobyt v herně, jídelně, sociálních zařízeních, šatnách nebo při pobytu venku.

 

Aktivity dětí budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Žádáme tedy rodiče, aby zajistili dětem dostatek vhodného oblečení na pobyt venku s ohledem na aktuální počasí.

 

Omluvy dětí z MŠ můžete provádět obvyklým způsobem (telefonicky nebo sms – 731465808, přes www stránky, mailem – msnadekance@seznam.cz) do 8:00, případně můžete omluvu sdělit zaměstnanci školy při předání dítěte.

 

V případě dotazů, potřeby konzultace atd. preferujeme telefonický kontakt – 731465808 nebo písemný na dekanka@dekanka.cz (ředitelka), hospodarka@dekanka.cz (hospodářka školy). V případě, že potřebujete hovořit s konkrétním zaměstnancem školy (např. paní učitelkou), volejte na výše uvedený mobil. Případný osobní kontakt s pedagogem, vedením školy, hospodářkou nebo ekonomkou školy je třeba předem telefonicky domluvit na konkrétní termín.
11.05.2020

INFORMACE z EKOŠOLKY

Dobrý den, bohužel je nám moc líto, ale s ohledem na současnou situaci musíme schůzky ekotýmů, jak dětského tak "velkého" do konce školního roku zrušit. Těšíme se na všechny opět v září. Vaše koordinátorky EVVO Renata a Jindra05.05.2020

EVVO VE ŠKOLCE

Dobrý den, tak se nám po nechtěné přestávce opět navrací provoz i program školky více méně do normálních kolejí. Dovoluji si tedy připomenout naší výzvu k návštěvě studánek. Necháváme akci otevřenou do konce školního roku. Máte li zájem můžete se zúčastnit. Informace naleznete na nástěnce ekoškolky. Děkujeme členové ekotýmu.04.05.2020

Otevření mateřské školy

Vážení rodiče, otevření mateřských škol v městské části Praha 2 je plánované na 25.5.2020. Dovolujeme si apelovat na rodiče, že docházka do mateřské školy je primárně pro ty, kteří to opravdu potřebují a musí do zaměstnání. V nejbližších dnech budeme telefonicky kontaktovat všechny rodiče s dotazem, zda jejich dítě do konce školního roku do mateřské školy nastoupí. Po zahájení provozu (25.5.) nebude možné vaše rozhodnutí změnit. V rámci organizačních a technických možností budeme muset dopředu koncipovat celý provoz a nebude možné do něj později zasahovat a měnit ho. Děkujeme za pochopení. Zde v aktualitách budou včas zveřejněny podrobnější informace k průběhu nástupu dětí do MŠ a organizační zajištění provozu do konce školního roku. Také vás budeme informovat ohledně úhrady školného na další období nebo vrácení části poplatků na mimoškolní aktivity za druhé pololetí. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za celý kolektiv srdečně zdraví Monika Biemannová, ředitelka školy02.04.2020

Prázdninový provoz - zápis

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1.7. do 31.8.2020. Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy: 1.7. - 17.7.2020 MŠ Viničná 1 a MŠ a ZŠ Resslova - Na Zbořenci 7; 20.7. - 31.7.2020 MŠ Španělská 16; 3.8. - 14.8.2020 MŠ Trojlístek Kladská 1 Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve všech uvedených školkách elektronicky (poštou), v termínu 8. - 25.4.2020. Bližší informace i dokumenty ke stažení máte k dispozici na webových stránkách jednotlivých MŠ.02.04.2020

Škola v přírodě 15.5. - 22.5.2020

Vážení rodiče, škola v přírodě ve Vřesníku se ruší. Platba vám bude vrácena na účet v plné výši.02.04.2020

Informace - školné

Vážení rodiče, z důvodu uzavření MŠ od 17.3.2020 bude výše školného za měsíc březen krácena na 400,- Kč. V měsíci dubnu je výše školného 0,- Kč (zrušte si tedy příkaz k úhradě nebo neplaťte). Ohledně placení školného za měsíc květen vás budeme ještě informovat v návaznosti na další vývoj situace. PŘEPLATKY - v případě ukončení docházky dítěte do MŠ k 30.6.2020 budou vráceny na účet zákonného zástupce. V případě pokračování v docházce budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku. Pokud budete mít další dotazy, obracejte se na hospodářku školy paní Hájkovou, nejlépe písemně hospodarka@dekanka.cz případně telefonicky 224920834 nebo 731465808. Připomínáme, že po dobu uzavření MŠ je provoz kanceláře od 9:00 do 13:00 hod.25.03.2020

Aktivity pro děti

Vážení rodiče a milé děti, je to už dlouhá doba, co jsme se neviděli a ještě nějaký čas to potrvá. Aby nám to všem rychleji utíkalo, budou vám každé úterý a čtvrtek zasílat paní učitelky na vaše zaregistrované mailové adresy zde na našich stránkách nabídku různých aktivit, úkolů, básniček, písniček či pracovních listů.Pokud nemáte ještě svůj mail ve třídě vašeho dítěte zaregistrovaný, můžete tak kdykoliv učinit. Přejeme vám všem pevné zdraví a těšíme se na společné setkání opět ve školce16.03.2020

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, z rozhodnutí rady Městské části Praha 2, budou všechny mateřské školy od 17.3.2020 do odvolání uzavřeny. Mateřská škola může vystavit rodičům "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení". Požadavek vystavení ošetřovného zasílejte mailem na dekanka@dekanka.cz s uvedením jména, rodného čísla dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Potvrzený formulář vám bude zaslán zpět na vaši mailovou adresu. V době uzavření mateřské školy bude v provozu kancelář školy od 9:00 do 13:00 pro písemnou nebo telefonickou komunikaci. Nadále sledujte naše webové stránky a za celý kolektiv přeji všem pevné zdraví. Monika Biemannová, ředitelka školy15.03.2020

Aktuálně k provozu školy

Vážení rodiče, v tomto okamžiku zatím platí, že v pondělí 16.3.2020 bude naše mateřská škola otevřená. Na základě zvážení momentálně dostupných informací, vývoje situace a možností školy z ní vyplývajících jsem se rozhodla, že škola pro udržení svého chodu přistoupí k režimovým opatřením. Tato opatření sledují ochranu zdraví všech zúčastněných za stávajících možností našeho pracoviště. Prosím vás o pochopení, spolupráci a součinnost. S ohledem na výše uvedené dochází od 16.3.2020 k těmto organizačním změnám: a)Přebírání a předávání dětí bude probíhat ve vstupním vestibulu u skleněných dveří. Zákonný zástupce předá dítě zaměstnanci školy a NEBUDE VSTUPOVAT DO PROSTOR ŠKOLY. Zaměstnanci dále zajistí převlečení dítěte a předání do třídy. b) Vyzvedávání dětí bude probíhat obdobným způsobem. Rodič po zazvonění vyčká příchodu zaměstnance školy, sdělí mu jméno dítěte a třídu. Zaměstnanec MŠ zajistí převlečení dítěte a předá ho u skleněných dveří zákonnému zástupci, který bez zbytečného odkladu opustí budovu školy i přilehlý areál školy. c) V době platnosti tohoto opatření je pro scházení dětí upraveno časové rozmezí na dobu 6:30 - 8:00 hod. d) Vyzvedávání dětí po obědě je vymezeno časem 12:10 - 12:30 hod. e) Vyzvedávání dětí odpoledne je vymezeno časem 15:10 - 17:30 hod. PŘÍCHODY A ODCHODY DĚTÍ V JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH ČASECH NEMÁ ŠKOLA MOŽNOST ORGANIZAČNĚ A HYGIENICKY ZAJISTIT. Vážení rodiče, apeluji na váš zodpovědný přístup a pečlivé zvážení situace a možností. Věřím, že zodpovědným přístupem a ohleduplností dokážeme eliminovat rizika ohrožení zdraví. Prosím vás, informujte nás o případných změnách zdravotního stavu dětí. Monika Biemannová, ředitelka školy11.03.2020

Koronavirus

Vyjádření zřizovatele: MŠ Prahy 2 zůstávají nadále v provozu. Jejich uzavření vnímáme jako zátěž pro pracující rodiče. Děti by pravděpodobně dávali na hlídání prarodičům, kteří patří mezi nejvíce ohrožené skupiny. Školky na dvojce zůstanou tedy v tuto chvíli otevřeny. O aktuálním vývoji budeme informovat.10.03.2020

Koronavirus

Vážení rodiče, dle aktuálního sdělení (10.3., 10:00) ministra zdravotnictví se zrušení výuky v mateřských školách od 11.3.2020 netýká. O dalším vývoji situace vás budeme na tomto místě informovat.02.03.2020

Ekotým

Dovolujeme si připomenout schůzku ekotýmu dne 4.3.2020 od 17.15hodin ve třídě žabiček. Těšíme se na hojnou účast koordinátorky EVVO Renata a Jindra.25.02.2020

Zápis na školní rok 2020/2021

Zápis (odevzdávání přihlášek) na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 5.5. a 6.5.2020 od 13:00 do 17:00 v ředitelně školy. Bližší informace a dokumenty ke stažení naleznete v sekci "Zápis".05.02.2020

Zpráva ze školy v přírodě

Všechny děti jsou v pořádku.Přes noc nám napadl sníh, tak už se těšíme na kluzáky. Přijedeme v pátek 7.2. v 11:00 hod. Na Knížecí před hotel Akcent. Už se těšíme01.02.2020

Fotky ze školy v přírodě najdete v galerii třídy Myšek31.01.2020

Milé maminky a tatínkové, na školku v přírodě jsme dojeli v pořádku a už sedíme u svačinky. Vaše děti31.01.2020

Semináře pro rodiče

Nabídka seminářů pro rodiče: 24.2.2020 - "Řešení problematiky školní zralosti u předškoláků - Jak připravit dítě na vstup do ZŠ" 9.3.2020 - "Co děti nejvíce potřebují" Začátek vždy v 16:00, zde v MŠ, doba trvání 2 hodiny, dohled nad dětmi zajištěn. V případě zájmu se můžete přihlásit ve vaší třídě u paní učitelky. Účast je zdarma.


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace